>> Alt Yüklenici İş Bitirme Belgesi
 
>> Yüklenici İş Bitirme Belgesi

 

İŞ DENEYİM BELGESİ

 
 

(Yüklenici - İş Bitirme)

 

 Gerçek kişilerde fotoğraf yapıştırılarak mühürlenecektir.

Sayı : Tarih : ..../...../..........

 

1. İş sahibi ( a )

:

 

2. İşin adı ve varsa ihale kayıt numarası

:

 

3. İşin yapıldığı yer

:

 

4. Uygulanan yapı tekniği ( b )

:

 

  1. Yüklenicinin adı soyadı veya ticaret

 

 

Unvanı

:

 

6. İş ortaklığı ise ortaklar ve ortaklık oranları, konsorsiyum ise ortaklar ve gerçekleştirdikleri iş kısmı ve tutarları( c )

:

 

7. İlk sözleşme bedeli ( d )

:

 

8. Toplam sözleşme bedeli ( e )

:

 

9. Sözleşme tarihi

:

 

10. Sözleşme devredilmişse ; ( f )

 

 

a. Devir tarihi ( g )

:

 

b. Devir tarihindeki iş tutarı ( h )

:

 

c. Devir tarihinden sonraki iş tutarı ( i )

:

 

11. İşin geçici kabul veya iskan tarihi ( j )

:

 

12. Belge tutarı ( k )

:

 

 

İMZA (*)

AÇIKLAMA

( a )

 

Kamu sektörüne taahhüt edilen işlerde, sözleşmeyi yapan idarenin adı; özel sektöre taahhüt edilen işlerde ise, iş sahibinin adı, soyadı veya ticaret unvanı yazılacaktır.

( b )

 

Yapının karakteristik özellikleri ile ilgili olarak; malzeme bakımından yığma kargir, betonarme, çelik, ahşap, öngerilmeli beton gibi hususlar ile inşaat usulünü gösteren prefabrik inşaat, kalıp-iskele sistemi, gövde yapım tekniği ve benzeri diğer hususlar yazılacaktır.

( c )

 

İş ortaklığı ve konsorsiyumlar için tek belge düzenlenecek ve bu belgenin asılları her bir ortağa verilecektir.

( d )

 

Her türlü fiyat farkları ve KDV hariç, varsa ihale indirimi yapılmış sözleşmedeki bedel yazılacaktır.

( e )

 

ilk sözleşme bedelindeki varsa yasal artışlar dahil (her türlü fiyat farkları ve KDV hariç, varsa ihale indirimi yapılmış) gerçekleşen toplam tutar yazılacaktır.

( f )

 

Bu kısım kamu sektörüne taahhüt edilen işlerde doldurulacaktır.

( g )

 

Devir sözleşmesinin noter tasdik tarihi yazılacaktır.

( h )

 

Devir tarihi itibariyle yapılan işlerin (her türlü fiyat farkları ile KDV hariç, varsa ihale indirimi yapılmış) sözleşme fiyatlarıyla tutarı yazılacaktır.

( i )

 

Toplam sözleşme bedeli tutarından (8) devir tarihindeki iş tutarının (10.b.) düşülmesi sonucu bulunan tutar yazılacaktır.

( j )

 

Kamu sektörüne taahhüt edilen işlerde, geçici kabul tarihi; özel sektöre taahhüt edilen işlerde ise, yapı kullanma izin (iskan) tarihi yazılacaktır.

( k )

 

Toplam sözleşme bedeli (8) tutarı yazılacaktır. Ancak, kamu sektörüne taahhüt edilen işlerde sözleşme devredilmişse, (ilk) sözleşme bedelinin asgari % 70’inin gerçekleştirilmesi şartı ile devir tarihinden sonraki iş tutarı (10.c) yazılacaktır. Bu şartın sağlanmaması halinde bu belge düzenlenmez.

( * )

 

Kamu sektörüne taahhüt edilen işlerde, sözleşmeyi yapan yetkili makam tarafından (Kaşe, isim ve unvan belirtilerek ve mühür basılarak); özel sektöre taahhüt edilen işlerde, ilgilisine göre valilik veya belediye yetkilisince (Kaşe, isim ve unvan belirtilerek ve mühür basılarak), serbest bölgelerde serbest bölge müdürlüklerince(Kaşe, isim ve unvan belirtilerek ve mühür basılarak) imzalanacaktır. Organize sanayi bölgesi ve teknoloji geliştirme bölgesinde ise yapı ruhsatı ve yapı kullanma izin belgesi verme yetkisine sahip kurum veya kuruluşların yetkili organlarınca düzenlenecek ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığının ilgili birimince mühür basılarak onaylanacaktır .

 

 

 

 

 

 

 

 

 
>> İhale Başvuru Mektubu
 
>> İhale Durumu Ve Tutumu İle İlgili Beyan
 
>> İhale Komisyonu Adres Beyanı
 
>> İhale Mali Durum Bildirisi
 
>> İhale Taahhüt
 
>> İhale Teklif Mektubu
 
>> İhale Teknik Personel Taahhütnamesi
 
>> İhale Yapı Araçları Taahhütnamesi
 
>> İhaleye Katılma Dilekçesi
 
 
 
 
 
  İhale Başvuru Şablonları
  Kanunlar
  Tebliğler
  Tüzükler
  Yönetmelikler