>> Alt Yüklenici İş Bitirme Belgesi
 
>> Yüklenici İş Bitirme Belgesi
 
>> İhale Başvuru Mektubu
 
>> İhale Durumu Ve Tutumu İle İlgili Beyan
 
>> İhale Komisyonu Adres Beyanı
 
>> İhale Mali Durum Bildirisi
 
>> İhale Taahhüt
 
>> İhale Teklif Mektubu
 
>> İhale Teknik Personel Taahhütnamesi
 
>> İhale Yapı Araçları Taahhütnamesi
 
>> İhaleye Katılma Dilekçesi
 

............................. BAŞKANLIĞINA

İZMİR

 

 

Kurumunuzca ...................... günü saat ...............‘da ihalesi yapılacak olan ............................................................... işinin ihalesine katılmak istiyoruz.

 

Gerekli bilgi ve belgeler aşağıdaki sıralamaya uygun olarak ekte sunulmuştur.

Saygılarımızla.

 

 

 

Adı Soyadı :

Adresi :

 

 

 

 

 

EKLER :

 

 1. Başvuru Mektubu

 2. Adres Beyanı

 3. Ticaret Odası Kayıt Beyanı

 4. İmza Sirküleri

 5. Ticaret Sicil Gazetesi

 6. S.S.K. Borcu Yoktur Yazısı

 7. Vergi Dairesi Borcu Yoktur Yazısı

 8. Taahhütname

 9. Teklif Mektubu

 10. Geçici Teminat Mektubu

 11. Mali Durum Bildirisi Ve Belgeleri

 12. Değerlendirilmesini İstediğimiz İş Beyanı Ve Belgeleri

 13. Teknik Personel Taahhütnamesi Ve Bildirisi

 14. Yapı Araçları Taahhütnamesi Ve Bildirisi

 15. İş Durumu Ve Tutumu İle İlgili Beyan

 16. Dosya Satın Alındı Makbuzu

 
 
 
 
 
  İhale Başvuru Şablonları
  Kanunlar
  Tebliğler
  Tüzükler
  Yönetmelikler