>> Alt Yüklenici İş Bitirme Belgesi
 
>> Yüklenici İş Bitirme Belgesi
 
>> İhale Başvuru Mektubu
 
>> İhale Durumu Ve Tutumu İle İlgili Beyan
 
>> İhale Komisyonu Adres Beyanı
 
>> İhale Mali Durum Bildirisi
 
>> İhale Taahhüt
 

...............................

İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA

 

 

 

 

.................................................................................... işine istekli olarak katılıyoruz. 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunun 10. Maddesinin son fıkrasının (c) ve (d) bendi hariç olmak üzere, diğer bentlerinde belirtilen, ihale dışı bırakılma durumlarında bu taahhütnamenin imza tarihi itibariyle hiçbirini taşımadığımızı beyan ediyoruz.

İhalenin üzerimizde kalması halinde, ihale kararının ihale yetkilisi tarafından onaylanmasına kadar 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunun 10. Maddesinin ihale dışı bırakılma durumları bendinin (a), (b), (e) ve (g) fıkraları kapsamında olmadığımıza dair kanıtlayıcı belgeleri getirmeyi taahhüt ediyoruz.

Saygılarımızla.

 
>> İhale Teklif Mektubu
 
>> İhale Teknik Personel Taahhütnamesi
 
>> İhale Yapı Araçları Taahhütnamesi
 
>> İhaleye Katılma Dilekçesi
 
 
 
 
 
  İhale Başvuru Şablonları
  Kanunlar
  Tebliğler
  Tüzükler
  Yönetmelikler